கிரக சேர்க்கை சுக்கிரன் சனி | Venus and Saturn conjunction in Astrology | Astro Mani

26 Views
Published
These two are friendly planets but Venus is benefic while Saturn is malefic. People having Venus and Saturn together in a house in their horoscope are often artistically inclined. Such a person will have a good knack in fine arts especially drawing, painting and sculpting. Conjunction of Saturn and Venus also makes the native intellectual. Natives having such planetary combination love to travel and explore the world. Moreover, they are courageous and always ready to fight challenges. This combination can also sometimes cause separation from spouse/loved ones.

ஜெனன கால ஜாதகத்தில் அதாவது பிறப்பு ஜாதகத்தில் சுக்கிரனும் சனியும் சேர்கை பெற்றிருந்தால் அதாவது சுக்ரனும் சனியும் இரண்டு கிரகங்களும் சேர்கை பெற்றிருந்தால் கோடிஸ்வரயோகம் யோகாதிபதி யோகம் மனைவி வந்த பிறகு நல்லா தனம் ( காசு பணம் செல்வாக்கு ) ஐஸ்வர்யகடக்ஷம் சுக்கிரன் சனி சேர்கை அவ்வாறு அதாவது சுக்கிரன் கிரக காரகதுவமும் சனி கிரக காராகத்துவமும் சேர்கையால் இனைவால் ஏற்படும் பலன் பலன்கள் காரணம்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #conjunction
Category
Videos
Be the first to comment