தை மாதம் என்ன நடக்கும் ? | Astro Mani

33 Views
Published
நம் நாட்டில் பொதுவாக எந்த ஒரு நல்ல செயலையும் தை மாதத்தில் ஆரம்பிப்பது என்பது பழங்காலத்தில் இருந்து வரும் பழக்கம் ஆகும். இம்மாதத்தில் தான் சூரியன் வடஅரைக் கோளப் பகுதியில் பயணத்தை ஆரம்பிக்கும் உத்திராண்ய காலம் ஆரம்பமாகிறது.

தை மாதம் என்ன நடக்கும் ? | Astro Mani

https://www.myastromani.com/

https://www.myastromani.com/newvideos.html

#astroanswers #astromani
Category
Videos
Be the first to comment