வர்க்க சக்கரம் திரேக்காணம் கணிக்கும் முறை | Divisional Charts Drekkana D3 Calculation | Astro Mani

53 Views
Published
A few of the characteristics of D3 are valour, strength, courage, communication, immediate younger sibling, unfolding of Karma or fruits of your action(karma), short travels, native’s thought process, upper arms, ears and throat.
D3 can also signify the natives skill set.

ஒவ்வொரு ராசியும் 10 பாகைகள் அடங்கிய மூன்று திரேக்காணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கும் மொத்தம் 36 திரேக்காணங்கள் வருகின்றன. முதல் திரேக்காணத்துக்கு அந்த ராசி நாதனே அதிபனாகின்றான். இரண்டாவது திரேக்காணத்துக்கு ஐந்தாவது ராசியின் நாதனும், மூன்றாவது திரேக்காணத்துக்கு ஒன்பதாம் ராசியின் நாதனும் அதிபர்களாகின்றனர்.

மேஷத்தின் முதல் திரேக்காணாதிபதி செவ்வாய், இரண்டாம் திரேக்காணாதிபதி ஐந்தாவது ராசியான சிம்மத்தின் அதிபதி சூர்யன், மற்றும் மூன்றாம் திரேக்காணாதிபதி ஒன்பதாவது ராசியான தனுசின் நாதன் குரு எனக் கண்டுகொள்ள வேண்டும்.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #Drekkana
Category
Videos
Be the first to comment