ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் 2020-2022 | Raagu Kethu Peyarchi Palangal 2020 - 2022 | Astro Mani

46 Views
Published
Rahu and Ketu are about to change signs on September 23, 2020, and create significant changes in your life. These planets are indicators of your past life karma and play a significant role in shaping your present life situations. Rahu will transit to Taurus, the 2nd house of family, finance, assets, and speech, ruled by Venus. Ketu will transit to Scorpio, the 8th house of transformation, change, unexpected gains and events, and spirituality, ruled by Mars. During this transit, Rahu helps you to be ambitious, and diligent, while Ketu supports by giving in-depth knowledge and helps convert those efforts to witness progressive and transformation results in the areas of life represented by the signs they are transiting.

Rahu will transit to Taurus, an earthy and fixed sign of material wealth. Taurus signifies about the things we value in life- family, money, speech, and material assets. Being ruled by the bull, Taurus is the storehouse of procreative energy. Rahu, which is all about extravagance, material wealth, and mass communication, complements Taurus’ qualities.

Even though it is debated, some ancient texts say that Rahu gets exalted in the sign Taurus. Rahu in Taurus also feels stable and can give wealth and material comforts as the earthy Taurus can support it.

Check our New Website http://astroanswers.net/
Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #Transit
Category
Videos
Be the first to comment