பாவத்தை பலம் படுத்த | How to strengthen your bavam | Astro Mani

22 Views
Published
First house is known by many other names.This house is also known as lagana bhava, kendra bhava, and trikon bhava. Lagna Bhava is the strength of horoscope , and has a great significance as compared to other houses.If Lagna or Lagnesh is affected by Badhkesh Planet , then the persons health is affected. Any extreme planet in Lagna Bhava , affects the normal growth and marriage

The more the rising Lagna is benefic , the long life a person gets.This yoga helps the person to achieve happiness and respect and the person will be surrounded by happy circumstances.Other than that , if the Lagna aspects Lagnesh ,then the person is the richest amongst the rich. This person act as a lamp to its blood.

வாழ்க்கை என்ற ஜாதக கோலத்தின் முதல் புள்ளி லக்னமாகும். உடல் கூறில் லக்னபாவம் என்பது தலையின் மேல் பகுதியான நெற்றி, மூளை போன்றவற்றை லக்ன பாவம் குறிக்கும். லக்ன பாவம் பன்னிரண்டு பாவங்களின் காரகங்களையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து ஜாதகத்தை இயக்கும்.

லக்ன பாவத்திலிருந்து மற்ற பாவங்களுக்கு காரகங்கள் பிரித்து தரப்படுகின்றன. உடலில் உயிர் இருக்குமிடம் மூளை. எனவே லக்னம் என்பது மூலம் அதாவது உயிரையும் குறிக்கும் காரகமாகும். ஜாதகரின் உடலின் பொதுவான தோற்றத்தை லக்ன பாவமே நிர்ணயிக்கும்.

தலைவர்கள், தலைமை பண்பிற்கு சொந்தக்காரர்கள், திறமைசாலிகள், கௌரவமானவர்கள் போன்றவர்கள் லக்ன பாவத்தை கொண்டே அறியப்படுகின்றார்கள்.

Check our New Website http://astroanswers.net/

Here is list of the most interesting videos of Astro Answers :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ராகு நின்ற இடம் யாருக்கு யோகம் | Raghu Nindra idam yaruku yogam ? https://youtu.be/VN7kETU2b_k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் கட்டம் எதற்கு ராசி கட்டம் எதற்கு | Why Navamsam & Why Rashi ? https://youtu.be/piECDXHkj94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது நின்ற இடம் யாருக்கு பலம் | Kethu nindra idam yaruku balam ? https://youtu.be/VcwMCMFGF4U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எது வலிமையான நட்சத்திரம் | Powerful Star in Zodiac https://youtu.be/_cwqN5rNzj0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
உங்கள் ஜாதகம் சரியா ? தவறா ? | Ungal Jathagam Sariya / Thavara https://youtu.be/cA5blvPrpFM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னம் கண்டுபிடிக்கலாம் வாருங்கள் | How to Find Ascendant ? https://youtu.be/YkCHHm-4RAc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
லக்னாதிபதி பலம் | Laknathibathi Balam
https://youtu.be/G4wTn5aAbj8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இரண்டு கல்யாணம் யாருக்கு | Two Marriage Zodiac https://youtu.be/6I_qNYKc7xk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
கேது திசை முன் எச்சரிக்கை | Precaution in Ketu Dasa https://youtu.be/O00UkByk00Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
குலதெய்வத்தை கண்டறியும் வழிமுறை | The Way to find your Kula Deivam https://youtu.be/F1R2mBDHLnc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ஜாதகம் திருமணத்திற்கு முன்பு மற்றும் பின்பு | Horoscope Before and After Marriage https://youtu.be/hyi_j-fQvxg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
திடீர் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு எப்போது ? | Luck in astrology https://youtu.be/gjTOhUXafno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நவாம்சம் எப்படி பார்க்கவேண்டும் ?| How to read D9 Navamsa Chart? https://youtu.be/hgze7-lccjA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Website https://www.myastromani.com/
--------------------------------------------------
Follow Us On Social Medias :
---------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/myastromani
instagram: https://www.instagram.com/myastromani/
Twitter: https://twitter.com/myastromani

#astroanswers #astromani #Bavam
Category
Videos
Be the first to comment